22 22 22 22

Zapraszamy

dzieci nowoprzyjęte do przedszkola

na spotkania integracyjne,

które odbędą się w dniach

27.06.2019 r.   i   29.08.2019 r.

o godzinie 15.30

 

   ****        

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców

18.06.2019r (wtorek)

na uroczyste

„POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA”

Grupa VI – godz. 10.00

Grupa V –godz. 12.00

 ****

Uwaga !!!

Do dnia 10.06.2019 r. przyjmujemy zgłoszenia dzieci uczęszczających

do przedszkoli dyżurujących

w okresie wakacyjnym.

Nasze przedszkole pełni dyżur

od 19.08.2019r. do31.08.2019r.

Harmonogram dyżurów pozostałych placówek dostępny jest na tablicy ogłoszeń przy wejściu.

Informacje o zgłoszeniu dziecka

na dyżur proszę przekazywać nauczycielom poszczególnych grup.

 ****Znalezione obrazy dla zapytania clipart dzień dziecka

 

Z okazji Dnia Dziecka dla naszych milusińskich planujemy atrakcje:

 

27.05.2019r. - Zabawy sensoryczne w ogrodzie przedszkolnym.

 

28.05.2019r. - Teatr VASKA: spektakl "Piernikowe potyczki" połaczony z zabawami tanecznymi - koszt - 6zł.

 

29.05.2019r. - Występ dzieci z przedstawieniem "Cyrk" przygotowany przez zespół wokalny "Mgiełka", zabawy w ogrodzie,wata                                     cukrowa.

 

30.05.2019r. - "Poznajemy życie i zwyczaje pszczół" - warsztaty pszczelarskie, zabawy z animatorem - koszt - 4zł.

 

31.05.2019r. - Wycieczka do ośrodka w Grabiach: zabawy z animatorem, malowanie twarzy, zabawy przy muzyce, mini zoo,                                         poczęstunek.

                        Wyjazd w godzinach 9.30 - 13.30. Koszt - 40zł.

 

 

 

 ****

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 14.05.2019 r. (wtorek)

obchodzimy w naszym przedszkolu

Święto Polskiej Niezapominajki

 

Tego dnia prosimy o przygotowanie dzieciom

strojów w kolorze niebieskim.

 

****

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania clipart dzień mamy i taty

 

 

 

Dnia 24 maja 2019 r. (piątek)

serdecznie zapraszamy

Rodziców wszystkich dzieci

na uroczystości grupowe z okazji

DNIA RODZINKI

Gr. I    o godz.   9.30

Gr. II   o godz. 10.00

Gr. III o godz. 10.30

Gr. IV o godz. 11.30

Gr. V   o godz. 12.30

Gr. VI o godz. 11.00

 

****

 

W ramach obchodów imienin naszego przedszkola

dnia 15 maja 2019 r.

dzieci z wszystkich grup

jadą do szkoły muzycznej

na spektakl teatralny

w wykonaniu artystów z Wrocławskiego Teatru In-Art

„Przygody Kota, Mądrość Pokoleń”

Cena spektaklu

wraz z przejazdem 25 zł

Płatność do nauczycielek poszczególnych grup.

 

 

 

****

Znalezione obrazy dla zapytania clipart spotkanie z rodzicami

 

 

OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców

dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

na zebranie, które odbędzie się

w dniu 12.06.2019 r. (środa) o godzinie 15.30

z udziałem psychologa

z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2,

„Pierwsze dni w przedszkolu

Jak pomóc dziecku w adaptacji”

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 11

i Rada Pedagogiczna

 

 

****

 kwiatek

Z okazji imienin naszego przedszkola

ogłaszamy konkurs plastyczny

dla dzieci i ich rodziców

Temat pracy to:

„Niezapominajka”

Technika i format dowolny.

Pracę prosimy dostarczyć

do dnia 13.05.2019 r.

do nauczycieli grup.

 ****

 

 

OGŁOSZENIE

W dn. 17.05.19 (piątek) dzieci z gr. IV i VI jadą na wycieczkę do Torunia.                                          

             W programie:                                                            

             Seans filmowy w Planetarium,                                 

            "Toruńska Piernikarnia" (zajęcia),                                      

             obiad w Ciechocinku, spacer wokół tężni.  

                              

  Prosimy o zalogowanie dzieci w tym dniu, przygotowanie plecaków

oraz dostosowanie ubioru do pogody.

            Zbiórka - 6.55                                                                       

            Wyjazd- 7.00

              Przewidywany powrót- ok. 17.00

              Koszt wycieczki - 85 zł

Dzieci otrzymują suchy prowiant przedszkola na wycieczkę

Zainteresowanych rodziców prosimy o wpłacanie II raty - 55 zł

do p. nauczycielek grupy IV i VI do 10.05.2019r.

****

OGŁOSZENIE

   W dn.13.05.2019r (poniedziałek) dzieci z gr. V jadą na wycieczkę do Torunia

 

       W programie:

    Seans filmowy w Planetarium

    Muzeum Piernika – warsztaty

    Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem

    Zajęcia interaktywne w „Domu Legend Toruńskich”

    Obiad

    Dom Kopernika – muzeum

 

Prosimy o zalogowanie dzieci w tym dniu i przygotowanie plecaków

oraz dostosowanie ubioru do pogody.

      Zbiórka - 6.55

      Wyjazd - 7.00

      Przewidywany powrót – ok. 17.00 – 17.30

      Koszt wycieczki - 90 zł

 

Dzieci otrzymują suchy prowiant z przedszkola na wycieczkę

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o wpłacanie II raty – 45 zł

do p. nauczycielek 10.05.2019r.

 

 

****

 

Drodzy Rodzice,

Rada Pedagogiczna w dalszym ciągu popiera i solidaryzuje się ze strajkującymi nauczycielami.

W trosce o naszych Milusińskich, od poniedziałku pracujemy według normalnego trybu pracy przedszkola.

****

 

Drodzy Rodzice,

Pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 11 solidaryzują się z protestującymi nauczycielami. Jednak wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i wychowanków postanowiliśmy złagodzić formę protestu.

Od dnia 10.04 (środa) przystępujemy do pracy zapewniając dzieciom opiekę, powstrzymując się jednak od prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Dziękujemy rodzicom za zrozumienie, wyrozumiałość oraz liczne wyrazy wsparcia.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna MP 11

 

 ****

 

List Prezydenta Miasta Płocka

 

 ****

Szanowni Państwo Rodzice,

Wyniki referendum przeprowadzonego przez ZNP w sprawie strajku nauczycieli wykazały, że nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 11 w Płocku przystępują do strajku generalnego, który jest planowany od 8 kwietnia 2019 roku. W związku z zaistniałą sytuacją do przedszkola będą przyjęte dzieci tylko w wyjątkowej sytuacji.

Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o wyrozumiałość dla naszych działań oraz poparcie akcji strajkowej poprzez zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. Rodzice będą mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Jeżeli związki zawodowe dojdą do porozumienia strajk zostanie odwołany.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację!

 

****

 

INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

****

 

OGŁOSZENIE

Dnia 15.03.2019r. odbędzie się impreza integracyjna:

"Z TUMSKIEGO WZGÓRZA NA WISŁĘ SPOGLĄDAMY, W BARWY PŁOCKA SIĘ UBIERAMY".

Tego dnia dzieci ubierają się w barwy:

ŻÓŁTY, NIEBIESKI, CZERWONY.

 

****

OGŁOSZENIE

Z OKAZJI DNIA DZIEWCZYNEK ZORGANIZOWE SĄ WYJŚCIA:

Grupy II, IV - 6.03.2019 r.

Grupa V - 8.03.2019 r.

na warsztaty:

„ZAKRĘCONE LIZAKI”

-cena 15 zł

Grupa III - 8.03.2019 r.

„MANUFAKTURA CZEKOLADY

- cena 35 zł

Grupa VI - 8.03.2019 r.

WESOŁA CIUCHCIA

- cena 15 zł

 

 

****

 

Zatańczymy wszyscy wkoło,

   zabawimy się wesoło.

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 11

w Płocku

ul. Bielska 26/1

zaprasza

dnia 12.03.2019 r.

o godz. 15.30 na

Dzień Otwarty

 

****

 

OGŁOSZENIE

W dn. 17.05.19 (piątek) dzieci z gr. IV i VI jadą na wycieczkę do Torunia.  

W programie:

 

Seans filmowy w Planetarium Toruń,

"Toruńska Piernikarnia" (zajęcia),

Obiad w Ciechocinku, spacer wokół tężni

 

Przybliżony koszt wycieczki - 85 zł (w zależności od liczby dzieci)

                                                                                                                  

Zainteresowanych rodziców prosimy o wpłacanie zaliczki - 30 zł

do p. nauczycielek grupy IV i VI do 06.03.2019r.

Dalsze informacje odnośnie szczegółów wycieczki będą podane do wiadomości w terminie późniejszym.

****

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 19.02.2019r.(wtorek) o godzinie 15.30

odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci

z grup I, II, V.

Dnia 20.02.2019r.(środa) o godzinie 15.30

odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci

z grup III, IV, VI.

 

 

****

UWAGA

 

14 lutego 2019r.

odbędzie się

Bal Karnawałowy

prosimy o przygotowanie dzieciom strojów karnawałowych.

Cena balu - 6 zł od dziecka

Dla chętnych będą wykonywane zdjęcia.

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie

 

 ****

ZAPROSZENIE

 

Dnia 22 Stycznia 2019r (we wtorek)

dzieci zapraszają

BABCIE I DZIADKÓW

na uroczystość z okazji ich święta:

Grupa I- godz. 9.30

Grupa II- godz. 10.00

Grupa III- godz. 10.30

Grupa IV- godz. 12.00

Grupa V- godz. 13.00

Grupa VI- godz. 14.00

babcia

 ****

OGŁOSZENIE

Dzieci z grupy IV, V, VI

w niedzielę 13.01.2019r. o godzinie 14.30

spotykają się

w Galerii MAZOVIA na I pietrze (koło siłowni).

Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Dzieci zaśpiewają piosenki:

"Kolędnicy - Wędrownicy"

"Kupimy choinkę".

Obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie lub spódnica, czapka Mikołaja)

****

                                                     66378d8a3f531e45e90626c27171c118

Ogłoszenie !

 

Dzieci zapraszają swoich rodziców na

Spotkanie przy choince

które odbędzie się dnia

18.12 2018 r. (wtorek)

Gr. II – godz. 10:00

Gr. III – godz. 12:00

Gr. IV – godz. 13:00

Gr. V – godz. 14:00

Gr. VI – godz. 11:00

 

****

 

W dniu 7 grudnia z okazji Mikołajek nasze przedszkole odwiedzi Pan Prezydent.

 

****

W dniu 6 grudnia (czwartek)Mikołajki.

W Mikołajkowy Dzień ubieramy się na czerwono.

santa claus with big bag png clipart52 1480683766

 

**** 

 

Ogłoszenie

W dniu 23.11 (piątek) w naszym przedszkolu obchodzimy

Światowy Dzień Pluszowego Misia.

W tym dniu prosimy o przyniesienie swojego ulubionego MISIA.

 miś

 

****

 

UWAGA RODZICE

W związku z dużym zainteresowaniem,

na prośbę rodziców rusza program

Wesołe Przedszkoludki

mający na celu wspieranie rozwoju

emocjonalnego i społecznego dzieci

oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Program skierowany jest do dzieci 3-6-letnich.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z nauczycielem grupy.

 

****

 

UWAGA RODZICE

 

Dzieci z grupy I „Krasnoludki”

zapraszają Rodziców

na uroczystość

Pasowania na Przedszkolaka,

która odbędzie się

w dniu 20 listopada (wtorek)

o godzinie 10.30

 

****

LIST DO RODZICÓW

 

****

 

 

UWAGA RODZICE

Dnia 22.11.2018 r. o godz. 16.00

zapraszamy na spotkanie z pedagogiem i metodykiem

Akademii Nauki i Akademii Mądrego Dziecka

Panią Anną Wołodźko – Grzesik

temat spotkania:

„Rozwojowość dziecka –

Jak prawidłowo udzielać dzieciom pochwał”

 

 

****

OGŁOSZENIE

Dnia 13.11.2018 r. (wtorek) odbędzie się impreza wewnątrzprzedszkolna pt.

„Kto Ty jesteś? Polak mały, polskie barwy wszyscy znamy”

W tym dniu prosimy

o ubranie dzieci na biało-czerwono.

Dziękujemy

 

                    

Polka

 

 

Kto chce małym być siłaczem,

Zjada wszystko i nie płacze!

Kto się bawić długo chce

- ten śniadanie pięknie zje.

Jadłospis biało - czerwony jad

 

Śniadanie:

Jajecznica staropolska

Tartinki z bagietki biało-czerwone z flagietką

Kakao

Obiad:

Barszcz biały i czerwony z makaronem

Gołąbki w sosie biało-czerwonym

Kompot owocowy

Marchewka

Podwieczorek:

Jogurt naturalny z musem z truskawek

Biszkopty

Jabłko

                                                           Kto chce posiąść siłę lwa,

                                                                   Ten obiadek zje raz dwa.

                                                                   A kto zje też podwieczorek

                                                                  Ten wspaniały ma humorek.

 

 

****

 

Ogłoszenie !!!

Dnia 9.11.2018 r. (piątek)

zostanie przedstawione widowisko teatralne pod tytułem:

„Jak przechytrzyć Wilka”

Cena spektaklu - 5 zł od dziecka

proszę wpłacać do nauczycielek poszczególnych grup

 

 

****

OGŁOSZENIE

 

Dnia 30.10.2018 r. (wtorek) odbędzie się impreza wewnątrzprzedszkolna pt.

„Na zielono się ubieramy,

o Smoku Wawelskim opowiadamy”

W tym dniu prosimy

o ubranie dzieci na zielono.

Dziękujemy

 

smok

 

****

 

 OGŁOSZENIE

W związku ze zbliżajacą się uroczystością Pasowania na Przedszkolaka

zapraszamy Rodziców dzieci z grupy I "Krasnoludki"

na zebranie w dniu 25.10.2018r. (czwartek) o godzinie 15.15.

 

****

Ogłoszenie

(grupa VI „Niezapominajki”)

Dnia 05.10.2018 dzieci z grupy VI

będą przygotowywały pyszną, witaminową sałatkę
(do wyboru warzywna lub owocowa)

Prosimy o przyniesienie niezbędnych produktów oraz przedmiotów potrzebnych do jej wykonania
(miska, łyżka, deska, nożyk, tarka)

Dziękujemy 

 

 

**** 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 28.09. 2018r (piątek)

Grupy V i VI

Idą do Muzeum Diecezjalnego

na warsztaty

„Średniowieczny Płock”

( W tym dniu śniadanie o godzinie 8.00

Prosimy o wcześniejsze przyprowadzenie dzieci)

 

 

****  

OGŁOSZENIE

 

W dn. 28.09.18 (piątek) dzieci z gr. V i VI

idą na bezpłatne zajęcia

do Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

 

Prosimy o dostosowanie ubioru do pogody.

 

 

 

 

****  

 

Ogłoszenie

Dnia 27.09.2018r. (czwartek)

dzieci z grupy
III - „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,

IV - „Sówki”

jadą na Stadion Wisły Płock z okazji Dnia Chłopca.

Koszt autokaru 12 zł od dziecka.

Prosimy wpłacać do nauczycielek grup.

 

Dnia 28.09.2018r. (piątek)

dzieci z grupy III - „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

idą do Muzeum Mazowieckiego na zajęcia pt. „Szkatułka Króla Boss.”

Koszt biletu 2 zł od dziecka.

 

 ****        

 

 

UWAGA RODZICE

Dzieci z grupy VI Sówki

dn. 24.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 8.30

wyjeżdżają na wycieczkę do Borowiczek.

W tym dniu śniadanie dla grupy IV

będzie o godzinie 8.00.

Opłata: 38zł.

Pieniądze prosimy wpłacać do nauczycielek grupy.

 

 

****         

 

OGŁOSZENIE

 

    W dn. 20.09.18 (czwartek) dzieci z gr.V i VI jadą na wycieczkę do Sendenia.                                          

    W programie:

    zajęcia sportowe na powietrzu, historia powstania zielonej szkoły, oglądanie hotelu dla owadów.

     Prosimy o przygotowanie plecaków oraz dostosowanie ubioru do pogody.

                      Wyjazd -  9.45

            Przewidywany powrót - ok. 13.30

        Koszt wycieczki - 15 zł

     Pieniądze proszę wpłacać do p. nauczycielek poszczególnych grup.

 

 

****

Ogłoszenie

dla grupy:

II - „Biedroneczki”

III - „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

IV - „Sówki”

VI - „Niezapominajki”

W związku z chorobą głównej aktorki spektakl „Królewna Śnieżka” został odwołany.

Do teatru idziemy w innym terminie (19.09.2018r.)

na spektakl „Pchła Szachrajka”.

Cena biletu nie ulega zmianie (10 zł).

 

 

 

 

 

****

 

 

   OGŁOSZENIE 

 

Zapraszamy Rodziców na zebrania grupowe:

 

 

                                         05.09.2018 (środa) godz. 16.00 -    gr. II "Biedroneczki"

                                                                                                    gr. V "Pszczółki"

 

 

 

                               06.09.2018 (czwartek) godz. 16.00 -    gr. I "Krasnoludki"

                                                                                                gr. III "Przyjaciele Kubusia Puchatka"

                                                                                                gr. IV "Sówki"

                                                                                                gr. VI "Niezapominajki"

                            

 

 

                                                                                                                                        

****


Mole Książkowe

Od 1 lutego 2017 roku rozpoczynamy akcję „Mole Książkowe”. Zapraszamy wszystkich przedszkolaków i rodziców z naszego przedszkola do udziału w tej akcji.

Do 15 marca  prosimy chętne dzieci o przyniesienie do przedszkola książki, której już nie czyta, a jest w dobrym stanie i mogłaby zainteresować inne dziecko, aby stworzyć nasz przedszkolny księgozbiór. Książki należy przynosić do nauczycielek swoich grup.
Każda książka zostanie opisana
imieniem i nazwiskiem właściciela, a następnie zostanie udostępniona w wyznaczonym miejscu w szatni.

Mamy nadzieję, że akcja zostanie przyjęta
z zainteresowaniem, a nasz księgozbiór będzie służył nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom.

Życzymy miłego czytania!

 

Regulamin korzystania z księgozbioru

„Mola Książkowego”:

1.Do księgozbioru „ Mola Książkowego” mam wolny dostęp i książkę wybieram sobie sam.

2.Wypożyczam jedną książkę na tydzień.

3 .Jestem odpowiedzialny za książkę – szanuję ją, nie wydzieram kartek, nie zginam rogów i uważam, aby jej nie poplamić.

4.W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, jestem zobowiązany zastąpić ją inną pozycją.

5. Pamiętam o terminowym zwrocie książki do księgozbioru „ Mola Książkowego”.

6. Na liście zapisuję od kogo wypożyczam książkę oraz jej tytuł, wpisuję termin wzięcia jej do domu, na końcu podpisuje mnie rodzic, że jestem za nią odpowiedzialny. Po przeczytaniu wpisuje datę zwrotu.

7.Wszystkie podarowane przez Państwa książki stają się własnością księgozbioru przedszkola.